ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Untitled Document

Άξονας 1 - Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπλουτισμός της παραγωγικής βάσης της περιοχής με καινοτόμες και ανταγωνιστικές δραστηριότητες. (0 προτάσεις)

Μέτρο 1.1 – Πρωτογενής τομέας (0 προτάσεις)

Δράση 1.1.1 – Ενίσχυση υποδομών πρωτογενή τομέα (0 προτάσεις)
Δράση 1.1.2 – Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον πρωτογενή τομέα (0 προτάσεις)
Μέτρο 1.2 – Δευτερογενής Τομέας (μεταποίηση, κατασκευές, ενέργεια) (0 προτάσεις)

Δράση 1.2.1 – Ενίσχυση υποδομών δευτερογενή τομέα (0 προτάσεις)
Δράση 1.2.2 – Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο δευτερογενή τομέα (0 προτάσεις)
Μέτρο 1.3 – Τριτογενής Τομέας (εμπόριο, υπηρεσίες, τουρισμός) (0 προτάσεις)

Δράση 1.3.1 – Ενίσχυση υποδομών τριτογενή τομέα (0 προτάσεις)
Δράση 1.3.2 – Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τριτογενή τομέα (0 προτάσεις)
Μέτρο 1.4 – Θεσμικές και οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις στον τομέα της επιχειρηματικότητας (0 προτάσεις)

Δράση 1.4.1 – Διαμόρφωση και εφαρμογή νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών και εργαλείων (0 προτάσεις)
Δράση 1.4.2 – Υποστήριξη, ανάδειξη και προβολή επιχειρήσεων, προϊόντων και επενδυτικών ευκαιριών (0 προτάσεις)
Δράση 1.4.3 – Ενίσχυση των δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας (0 προτάσεις)
Άξονας 2 - Ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς που συνδέονται άμεσα με το εν δυνάμει παραγωγικό περιβάλλον της περιοχής. (0 προτάσεις)

Μέτρο 2.1 – Διασύνδεση της εκπαίδευσης με την επιχειρηματική κοινότητα (0 προτάσεις)

Δράση 2.1.1 – Ανάπτυξη – αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης – κατάρτισης. (0 προτάσεις)
Δράση 2.1.2 – Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης – κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. (0 προτάσεις)
Δράση 2.1.3 – Ενίσχυση της έρευνας και της νέας τεχνολογίας (0 προτάσεις)
Μέτρο 2.2 – Στήριξη της απασχόλησης (0 προτάσεις)

Δράση 2.2.1 – Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη διατήρηση – αύξηση των θέσεων εργασίας. (0 προτάσεις)
Δράση 2.2.2 – Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ανέργων. (0 προτάσεις)
Δράση 2.2.3 – Ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών (0 προτάσεις)
Δράση 2.2.4 – Εφαρμογή προγράμματος κινήτρων για την παραμονή αλλά και την προσέλκυση επιστημονικού δυναμικού στην περιοχή (0 προτάσεις)
Μέτρο 2.3 – Θεσμικές παρεμβάσεις στον τομέα της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (0 προτάσεις)

Δράση 2.3.1 – Θεσμικές παρεμβάσεις στον τομέα του περιβάλλοντος (0 προτάσεις)
Άξονας 3 - Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών διαβίωσης. (0 προτάσεις)

Μέτρο 3.1 – Φυσικό περιβάλλον (0 προτάσεις)

Δράση 3.1.1 – Προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος (0 προτάσεις)
Δράση 3.1.2 – Ανάδειξη - αξιοποίηση, προβολή του φυσικού περιβάλλοντος (0 προτάσεις)
Μέτρο 3.2 – Ανθρωπογενές περιβάλλον (0 προτάσεις)

Δράση 3.2.1 – Συμπλήρωση και βελτίωση των βασικών τεχνικών υποδομών στα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο (0 προτάσεις)
Δράση 3.2.2 – Ενίσχυση, προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού (0 προτάσεις)
Δράση 3.2.3 – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας και καταπολέμησης της φτώχειας (0 προτάσεις)
Δράση 3.2.4 – Βελτίωση των συνθηκών υγειονομικής περίθαλψης και ποιότητας ζωής (0 προτάσεις)
Άξονας 4 - Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την ωρίμανση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής (0 προτάσεις)

Μέτρο 4.1 – Παρακολούθηση και αξιολόγηση (0 προτάσεις)

Δράση 4.1.1 – Παρακολούθηση του προγράμματος (0 προτάσεις)
Δράση 4.1.2 – Μελέτες και υπηρεσίες ανάπτυξης (βελτίωση της ετοιμότητας του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής) (0 προτάσεις)
Δράση 4.1.3 – Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ex-ante, ongoing, ex-post) (0 προτάσεις)
Μέτρο 4.2 – Προβολή – δημοσιοποίηση (0 προτάσεις)

Δράση 4.2.1 – Προβολή – δημοσιοποίηση (0 προτάσεις)
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιό σας! Θα ενημερωθείτε με e-mail μόλις γίνει η δημοσίευσή του.

Ευχαριστούμε πολύ για την πρότασή σας! Θα ενημερωθείτε με e-mail μόλις γίνει η δημοσίευσή της.