ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Untitled Document

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

 

Μέχρι το 1938, η χρήση των λιγνιτών στη Δ. Μακεδονία παρουσίαζε ενδιαφέρον μόνο για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ως υποκατάστατο του ξύλου, κυρίως για ανάγκες οικιακής θέρμανσης. Το 1939, με τη δημοσίευση της έκθεσης του Γερμανού καθηγητή F. Kegel, εκδηλώνεται η πρώτη σοβαρή προσπάθεια αξιοποίησης των λιγνιτών σε βιομηχανική κλίμακα. Ο Γερμανός καθηγητής, με τα πενιχρά τεχνικά μέσα εκείνης της εποχής, εκτίμησε τα αποθέματα του λιγνίτη σε 6 δις τόνους. Την περίοδο εκείνη, η χώρα μας κάλυπτε το 95% των ενεργειακών της αναγκών από εισαγωγές.

Τη δεκαετία του 1950 γίνεται εκτεταμένη μεταλλευτική έρευνα με στόχο την αναζήτηση και αξιολόγηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων ενώ το 1956 ξεκινά επίσημα η περίοδος της βιομηχανίας λιγνίτη. Τον Σεπτέμβριο του 1956, η εταιρεία ΛΙΠΤΟΛ ΑΕ (Λιγνιτωρυχεία Πτολεμαΐδας) με πρόεδρο τον κ. Μποδοσάκη, υπέγραψε σύμβαση με τη Γερμανική εταιρεία KHD για την κατασκευή του πρώτου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο λιγνίτη, ισχύος 10 MW.

Έκτοτε, οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί πολλαπλασιάζονται ενώ νέα ορυχεία ανοίγονται συνεχώς στον άξονα Αμυνταίου – Πτολεμαΐδας - Κοζάνης. Ο λιγνίτης, ως εγχώρια ύλη, αναλαμβάνει πλέον κυρίαρχη θέση στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, ως εθνικό καύσιμο, όμως μη ανανεώσιμο, καθώς συναντάται σε περιορισμένο αριθμό αποθεμάτων και έτσι καθίσταται πλέον αναγκαία η λελογισμένη χρήση του αλλά και η συνεισφορά νέων ενεργειακών πηγών για να καλυφθεί η ισχύς βάσης που απαιτεί το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ως ενεργειακό κέντρο της Ελλάδος, με αξιοσημείωτη συνεισφορά στην εθνική οικονομία, έχει τη δυνατότητα αλλά και το δικαίωμα μετά από την εξάντληση των κοιτασμάτων λιγνίτη να συνεχίσει να πραγματεύεται την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά της.

Ζητούμενο είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο σε αναδυόμενους όσο και σε παραδοσιακούς τομείς και κλάδους της οικονομίας με την ταυτόχρονη διαφύλαξη της περιβαλλοντικής και οικολογικής σταθερότητας του οικοσυστήματος της περιοχής για τις επόμενες γενιές.

Η στρατηγική αυτή, η οποία θα καλύπτει τις περιόδους τόσο κατά τη φάση της μετάβασης όσο και την ίδια τη μεταλιγνιτική περίοδο , προτείνεται να υλοποιηθεί μέσω ενός Αναπτυξιακού Προγράμματος που θα εξασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και την διατήρησή της ως ενεργειακού κέντρου της χώρας.

Για την επίτευξη του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, αποφασίστηκε η εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης με σκοπό τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής για την προετοιμασία της μετάβασης του ενεργειακού άξονα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου – Φλώρινας στη μεταλιγνιτική περίοδο.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης επιχειρεί με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο να αναδείξει την ανάγκη εφαρμογής μιας συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της περιοχής, εστιασμένης σε κατευθύνσεις όπως:

•  η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής

•  η ενίσχυση και η διαφοροποίηση της επιχειρηματικότητας

•  η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

και προβλέπει συγκεκριμένο σύστημα παρακολούθησης της υλοποίησής του σε συνδυασμό με την αναζήτηση των πηγών χρηματοδότησης των προβλεπομένων παρεμβάσεων.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο ως μεθοδολογικό εργαλείο έχει πρωταρχικό ζητούμενο την αντιμετώπιση των άμεσων, έμμεσων και επαγόμενων απωλειών στο παραγόμενο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και την Απασχόληση, εξαιτίας της μείωσης των εξορυκτικών και ηλεκτροπαραγωγικών δραστηριοτήτων, με μια παράλληλη την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Κεντρικός Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η ομαλή μετάβαση της περιοχής του ενεργειακού άξονα «Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο – Φλώρινα» στη μεταλιγνιτική περίοδο με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Κεντρικός Στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους Ειδικούς Στόχους που ταυτόχρονα αποτελούν και τους Άξονες Παρέμβασης του Προγράμματος Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο. Οι Άξονες αυτοί είναι:

•  Άξονας 1

Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπλουτισμός της παραγωγικής βάσης της περιοχής με καινοτόμες και ανταγωνιστικές δραστηριότητες.

•  Άξονας 2

Ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς που συνδέονται άμεσα με το εν δυνάμει παραγωγικό περιβάλλον της περιοχής.

•  Άξονας 3

Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών διαβίωσης.

•  Άξονας 4

Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η ιδιαίτερη σημασία που έχει για τον μέλλον της περιοχής ο σχεδιασμός κατά τη μεταβατική αυτή φάση της τοπικής οικονομίας επιβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών σε μια διαβούλευση για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την καταγραφή και τον εμπλουτισμό του μέχρι σήμερα διαμορφωμένου σχεδίου δημιουργήθηκε αυτός ο χώρος διαβούλευσης .

Είμαστε πεπεισμένοι ότι, η ελεύθερη διατύπωση απόψεων, ιδεών και προτάσεων από κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή εκπρόσωπο Φορέα θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός Σχεδίου με μεγάλη προστιθέμενη αξία, το οποίο θα δίνει προοπτική επίτευξης του στόχου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας.

Ευελπιστώντας ότι, με τον τρόπο αυτό, τίθενται οι βάσεις για να αναδειχθούν νέοι ορίζοντες ανάπτυξης της περιοχής μας,

καλούμε τους ενδιαφερόμενους να αποτυπώσουν τη δυναμική της τοπικής γνώσης, συμμετέχοντας ενεργά στη διαβούλευση με την Υποβολή Πρότασης.

 

Με εκτίμηση

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας